PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

1. Xây dựng vị thế lõi

Thường là 03 cổ phiếu chính sẽ chiếm tới 75% NAV

  • Để xây dựng được 03 vị thế lõi ban đầu Kinh Doanh Đầu Tư (KDĐT) sẽ mở thăm dò từ 5 -7 vị thế
  • Từ 5 – 7 vị thế đó sẽ chọn lọc dần ra các vị thế tiềm năng.
  • Các vị thế tiềm năng sẽ được gia tăng tỷ trọng, các vị thế khác sẽ dần hạ hoặc bán
  • Trong trường hợp tất cả mở vị thể thăm dò đều hỏng KDĐT sẽ bán và tạm ngưng giao dịch để xác định lại kịch bản.

2. Thời gian nắm giữ

1 tới 3 tháng

  • Thời gian nắm giữ cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào diễn biến cụ thể cổ phiếu.
  • KDĐT sẽ bán khi cổ phiếu đạt target hoặc bán khi cổ phiếu chạm điểm bán | Tăng số lần chiến thắng cũng như giảm thiểu thiệt hại.

3. Lướt T+0 và T+3

Chỉ lướt trên các vị thế lõi

Ví dụ: Với danh mục của KDĐT đang có tổng 18% NAV ở cổ phiếu HCM trong đó có 12% sẵn sàng để bán thì khi cổ phiếu cho cơ hội lướt T+0 nhà đầu tư sẽ mua thêm 12%.

Trường hợp tốt là lãi 3-5% thì bán ngược trở lại 12% luôn trong phiên.

Trường hợp xấu khi cổ phiếu không tăng giống kỳ vọng thì cũng sẽ bán luôn để hạ về tỷ trọng ban đầu.

Ở đây cụ thể là sẽ mua thêm 12% khi cổ phiếu vượt 23.5

  • Trường hợp tốt tiếp tục nắm giữ tới khi đạt target 5% hoặc có dấu hiệu rủi ro xuất hiện.
  • Trường hợp xấu thì sẽ bán ngay khi cổ phiếu giật ngược trở lại thấp hơn 23.25

Trả lời